Ειδήσεις — 17/04/2013 at 09:45

Έγκριση και Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Επισκευή του Κυβερνείου Καποδίστρια

by

Έγκριση και Κατακύρωση Διαγωνισμού για την Επισκευή του Κυβερνείου ΚαποδίστριαΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσµατος και κατακύρωση του µειοδοτικού διαγωνισµού για το  έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ” ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008 1980 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  έργων”
2. Το Π.∆. 147/76 “ Περί Οργανισµού Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ ”.
3. Το Π.∆. 413/87 ” περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για τα έργα της ∆Ι.ΕΦ.Ε.Σ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
4. Την απόφαση Φ.472/14091/ΣΤ3/1406/01-08-2000 του ΥΠΕΠΘ έγκρισης της µελέτης εφαρµογής.
5. Την απόφαση αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΑΒΜΜ/55668/2329/30-07-1997 έγκρισης της µελέτης  από την ∆/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και µεταβυζαντινών Μνηµείων.
6. Την απόφαση Φ472/2918/33229/ΣΤ3/21-3-2011 της Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποιηµένη µελέτη του παραπάνω έργου.
7. Την Φ.472/4035/135629/ΣΤ3/31.10.2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου συνολικού προϋπολογισµού 1.725.506,32 Ευρώ.
8. Το έγγραφο Φ.472/4075/16798/ΣΤ3/06-01-2013 προς τις Εργοληπτικές οργανώσεις για ορισµό εκπροσώπου τους στην επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
9. Το γεγονός ότι οι εργοληπτικές οργανώσεις δεν όρισαν εκπρόσωπό τους µέχρι την συγκρότηση της επιτροπής
10. Την απόφαση Φ.476 / 3436 / 32710 / ΣΤ3 /8-3-2013 απόφαση της ∆Ι.ΕΦ.Ε.Σ. ορισµού της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού.
11. Το από 12-03-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
12. Την από 14-3-2013 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για γνωστοποίηση του πρακτικού και την σχετική πράξη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ηµέρα και ώρα ανάρτησης του Πρακτικού.
13. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθηκαν ενστάσεις κατά του Πρακτικού εντός της  προβλεπόµενης προθεσίας.
14. Με το αρ. πρωτ. ∆ΙΕΦΕΣ/231/ 26-3-2013 διαβιβαστικό των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού και την εισήγησή της προς την Προϊσταµένη Αρχή για την κατακύρωση του έργου στο χαµηλότερο µειοδότη «ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε» µε µέση έκπτωση 47,005%.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουµε το αποτέλεσµα του µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ” ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ», σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακυρώνουµε το έργο στην εταιρεία “ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.“, µε την χαµηλότερη προσφορά και µε προσφερόµενη µέση έκπτωση σαράντα επτά και πέντε χιλιοστά επί τοις εκατό (47,005%) επί της αρχικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης των εργασιών, ποσού 1.725.506,32 €. Το συµβατικό τίµηµα όπως διαµορφώθηκε µε την προσφορά της εν λόγω εταιρείας είναι 922.462,51 Ευρώ, εκ των οποίων 542.431,77 Ευρώ για εργασίες, 97.637,72 Ευρώ για Γ.Ε. & Ο.Ε. , 96.010,42 Ευρώ για απρόβλεπτα, 13.889,61 για Αναθεώρηση και 172.492,99 Ευρώ για ΦΠΑ 23%. Οι δαπάνες του έργου θα καλυφτούν από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 044 µε κωδικό έργου 1996 ΣΕ 04400000 και την χορηγία της ∆.Ε.Η./∆ΕΣΕ/2180/05.09.2012 ύψους 700,000,00€.

Για την Προϊσταµένη Αρχή

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης
Ν. Πολυκαρπίδης

Leave a Comment