Ειδήσεις — 17/08/2011 at 17:26

Ρύθμιση Οφειλών προς το Δήμο

by

Ρύθμιση Οφειλών προς το ΔήμοΟ Δήμος Αίγινας γνωστοποιεί ότι με την 166/2011 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011), που προβλέπει την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών τρίτων προς Δήμους (εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών), κατόπιν αιτήσεως των υπόχρεων και καθόρισε τις λεπτομέρειες. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, θα είναι μέχρι 15 και το ανώτερο ποσό για εφ’ άπαξ καταβολή ορίστηκε στα 300 ευρώ. 

Μπορούν να ρυθμίζονται:

Α) Πάσης  φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή  βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 έως 16.6.2011 .

Β) Πάσης  φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή  βεβαιώθηκαν έως 16.6.2011, εφ’ όσον το σύνολο ή μέρος αυτών είχαν  υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου 3801.2009 (άρθρο 66) ή του νόμου 3463/2006 (άρθρο 170) και έχει καταβληθεί το 30 % του  διακανονισθέντος ποσού. 

Στην  περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός  προθεσμίας 6 μηνών από την υποβολή  της αίτησης, με ταυτόχρονη προκαταβολή  ποσοστού 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής. Στην περίπτωση που αιτείται την  καταβολή με δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της  αίτησης, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται  ως την τελευταία εργάσιμη μέρα καθενός  των επομένων μηνών. 

Καλούμε όλους τους οφειλέτες να κάνουν χρήση αυτών των ευεργετικών ρυθμίσεων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Δήμο το αργότερο ως 16/11/2011. Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (Τηλέφωνα 2297320041 – κ. Γιαννούλης ή 2297320042 – κ. Χατζίνα).  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Νεκτάριος Γ. Κουκούλης

Leave a Comment