Ειδήσεις — 19/01/2012 at 12:49

Πρόσκληση για την Πρόσληψη Εκπαιδευτών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Εαρινού Εξαμήνου 2012

by

Πρόσκληση  για την Πρόσληψη Εκπαιδευτών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)  Εαρινού Εξαμήνου 2012ΑΔΑ : ΒΟΝΜ46ΨΖΣΠ- ΝΒΙ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αθήνα: 17.01.2012
Αρ. Πρωτ.: 606/18/1118

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)  ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012
Στην Αθήνα σήμερα    17/1/2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 στα γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αφού λάβαμε υπ’ όψιν :
1.    Τα άρθρα 6, 12, 21 και 24 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ163 Α/21-9-2010).
2.    Το άρθρο 22 της υπ’ αριθμ. 121/25-5-92 (ΦΕΚ 371 Β) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε και ισχύει.
3.    Το άρθρο 3 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4.    Το Π.Δ. 142/2002 (ΦΕΚ 118 Α) «Οργάνωση – Διοίκηση του Ινστιτούτου Διαρκούς
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α) «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».
5.    Την αριθμ. 32231/08 (ΦΕΚ 2565 Β/18-12-2008) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)».
6.    Την με αρ. πρωτ. 722/22-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης «Λειτουργία και διαχείριση των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για τη χρονική περίοδο από την κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) έως την έναρξη ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για τα δημόσια Ι.Ε.Κ.»
7.    Την Υ.Α αρ.πρωτ. 4378/30-6-2011 « Παράταση των προθεσμιών της παραγράφου 15 του άρθρου 24 του Ν.3879/2010.»
8.    Την Κ.ΥΑ αρ. πρωτ. 127175/H/ (ΦΕΚ 2508/Β/04-11-2011) με τίτλο «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» και ειδικότερα με το άρθρο 2 παρ.2 της ιδίας όπου καθορίζεται «Τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων εκπληρώνει πλέον ο απορροφών φορέας. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των συγχωνευόμενων φορέων, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές με τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα διατάξεις, ανατίθενται και ασκούνται εφεξής από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
9.    Την πράξη Δ.Σ. 171/6/12.01.2012
10.    Τις ανάγκες των Δ.Ι.Ε.Κ σε εκπαιδευτές κατά το Εαρινό  εξάμηνο  κατάρτισης 2011-2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους – υποψηφίους εκπαιδευτές να καλύψουν τις ανάγκες
κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ του Εαρινού εξαμήνου 2011-2012.
Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δ.Ι.Ε.Κ και περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης.
Δικαίωμα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο Δημόσιο Τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
Δικαιολογητικά
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
1.    Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.    Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα Ι.Ε.Κ., πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού – Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).
3.    Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε
I.    α) άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ., 92/51/Ε.Ο.Κ., 99/42/Ε.Κ., Τομεακές Οδηγίες κ.λπ.). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κ.λπ.), είτε
II.    β) Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη επικυρωμένων αντιγράφων των βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (από το Υπ.Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, Δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).
4.     Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται :
I.    βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,
II.    ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
5.    Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν :
I.    βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος,
II.    ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
6.    Από τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1, του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1997, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Παρατήρηση : οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν ήδη συνεργαστεί στο Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011 – 2012 με το ίδιο ΙΕΚ, δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν τα ίδια δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελό τους. Αρκεί η υποβολή της αίτησης με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα.
Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται : η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ., τα κοινωνικά κριτήρια.
Κατόπιν της επιλογής τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν :
1.    Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία οι λοιπές υποχρεώσεις.
2.    Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη δήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ.
3.    Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86: α) για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον, β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες, αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4, 5), Ν. 2303/95, Ν.2470/97 και Ν.3833/2010 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.
4.    Οι δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 31 του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα να εξασφαλίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους ΙΕΚ από 23.01.2012 μέχρι και  27.01.2012 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΙΕΚ.
Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 213-131- 1575
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1   ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ,ΕΞΑΜΗΝΟ, ΕΙΔΟΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ, ΜΙΚΤΟ) ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Σημ. : οι ώρες διδασκαλίας είναι ανά εβδομάδα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ           ΕΞΑΜΗΝΟ          ΕΙΔΟΣ    ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ          ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
Σχέση Αισθητικής
με Ιατρ. Ειδικότητες      δ΄ εξάμηνο        θεωρητικό                 1                     0
Σεμινάρια -Διαλέξεις     δ΄ εξάμηνο                θεωρητικό                   2                                          0
Αρωματοθεραπεία         δ΄ εξάμηνο                   Μικτό                       1                                          2
Μέθοδοι ευεξίας και
Χαλάρωσης-SPA           δ΄ εξάμηνο                   Μικτό                       1                                          1
Αισθητική                      δ΄ εξάμηνο                   Μικτό                       1                                          3
Μακιγιάζ                      δ΄ εξάμηνο                    Μικτό                       1                                          3
Αποτρίχωση                  δ΄ εξάμηνο                    Μικτό                       1                                          2
Γυμναστική                   δ΄ εξάμηνο               Εργαστηριακό               0                                          2
Τατοο με Χένα              δ΄ εξάμηνο                    Μικτό                       1                                          3

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ                         ΕΞΑΜΗΝΟ             ΕΙΔΟΣ               ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ     ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
Λογιστική κόστους Ι και ΙΙ     δ΄ εξάμηνο       θεωρητικό                     2            0
Φορολογική λογιστική
και εφαρμογές Ι και ΙΙ             δ΄ εξάμηνο       θεωρητικό                     4            0
Μηχανογραφημένη Λογιστι-
κή  Ι και ΙΙ                         δ΄ εξάμηνο      Εργαστηριακό          0            8
Λογιστικές εφαρμογές         δ΄ εξάμηνο           Εργαστηριακό          0            4
Λογιστικά φύλλα
( Spread Sheets H/Y)            δ΄ εξάμηνο     Εργαστηριακό         0            4
Αγγλικά                                 δ΄ εξάμηνο        θεωρητικό                     3            0

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ                            ΕΞΑΜΗΝΟ              ΕΙΔΟΣ       ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ             ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
Γενική Λογιστική Ι και ΙΙ        β΄ εξάμηνο       θεωρητικό                7                         0
Δίκαιο Ι, ΙΙ                               β΄ εξάμηνο       θεωρητικό                4                         0
Οικονομ.  Μαθηματικά Ι,ΙΙ    β΄ εξάμηνο       θεωρητικό                2                         0
Στατιστική Ι,ΙΙ                     β΄ εξάμηνο       θεωρητικό                2                         0
Αρχές Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων Ι & ΙΙ                     β΄ εξάμηνο        θεωρητικό                2                         0
Φορολογική πρακτική          β΄ εξάμηνο             θεωρητικό                3                         0
Αγγλικά                                β΄ εξάμηνο       θεωρητικό                3                         0
Χρήση Η/Υ                         β΄ εξάμηνο    Εργαστηριακό                0                         2

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΑΛ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΑΠΟ 11:00 π.μ. ΕΩΣ 5:00 μ.μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2297022942

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ Ι.Ε.Κ.  ΑΙΓΙΝΑΣ

ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Leave a Comment