Ειδήσεις — 02/03/2012 at 17:04

Πρόγραμμα Δωρεάς Διανομής Τροφίμων από Αποθέματα Ε.Ε. ‘Ετους 2012

by

Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση  τριτέκνων  Νομού Πειραιά και Νήσων μας ενημέρωσε με έγγραφό της σχετικά με το πρόγραμμα “ Δωρεάν διανομή τροφίμων από αποθέματα παρέμβασης ΕΕ έτους 2012 “ προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο ΚΕΠ Αίγινας την Πέμπτη 8 Μαρτίου το πρωί από μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων που θα έλθουν στην Αίγινα για τον σκοπό αυτό .

Ο Αντιδήμαρχος

Φίλιππος Τζίτζης

Ακολουθεί ο πίνακας δικαιολογητικών

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1α. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος, του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος.

β. Αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης που έχει παραληφθεί από την Δ.Ο.Υ(συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι γνήσιο φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου)

γ. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλού εισοδήματος, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

2Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Επίσης τα σχετικά έγγραφα σε περίπτωση που ένας γονέας ασκεί την μέριμνα και επιμέλεια και των τριών τέκνων.

3Επικυρωμένες φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων δικαιούχου και συζύγου

4Βεβαίωση(εις) εάν το(α) τέκνο(α) είναι προστατευόμενο(α) έως 25 ετών:

α. Σπουδών για τέκνο(α) άνω των 18 ετών.

β. Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) ότι υπηρετεί(ουν) την θητεία

του(τους)

5Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας σε περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα

6Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986:

α. Ότι δεν υπάρχει ιδιόκτητη κατοικία και προσκομίσθηκε το ΄Εντυπο Ε9

β. Ότι συμμετέχω στο πρόγραμμα μέσω ενός μόνο φορέα υλοποίησης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                               ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                                       ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Δικαιούχος                                                                                                                                         12.000 €

Για την/τον σύζυγο                                                                                                                        3.600 €

Για το 1ο προστατευόμενο τέκνο 30%                                                                                    3.600 €

Για το 2ο προστατευόμενο τέκνο 30%                                                                                    3.600 €

Για το 3ο προστατευόμενο τέκνο 40%                                                                                    4.800 €

Σε βαριά ασθένεια 50%                                                                                                                    6.000 €

Χωρίς ιδιόκτητη κατοικία 40%                                                                                                     4.800 €

Leave a Comment