Ειδήσεις — 29/04/2012 at 12:11

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

by

 Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Α. Για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής

Κατάρτισης έως τις 31 – 12 – 2011.

2. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος βρίσκεται σε διαδικασία Πρακτικής Άσκησης και δεν την έχει ολοκληρώσει ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, δεν μπορεί να συμμετάσχει και στα δύο μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος). Στην περίπτωση εντούτοις, που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί και στα δύο μέρη, υποχρεούται να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.

3. Οι Απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., περιφέρειας Αττικής, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, ως εξής:

i. Οι απόφοιτοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

ii. Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

4. Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή στα Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971 καταθέτουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με αντίγραφο του πτυχίου τους, σε οποιοδήποτε Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ.

5. Μαζί με τις αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής

Κατάρτισης υποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

ii. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως

iv) Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για το θεωρητικό και σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων (Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 84493023).

6. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις στράτευσης ή αλλαγής τόπου διαμονής για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτει σε έντυπη μορφή μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής του. Την αίτησή του συνοδεύει και υπεύθυνη δήλωση για την υπαγωγή του σε Εξεταστικό Κέντρο της Π.Ε.Ε.Π. στην οποία θα εξετασθεί για τους ανωτέρω λόγους.

7. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.

8. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και τα Εξεταστικά Κέντρα θεωρητικού και

πρακτικού μέρους θα ανακοινωθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά τις 25 – 5 – 2012 και αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Π.Ε.Ε.Π.

9. Οι Π.Ε.Ε.Π. στις οποίες δε θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα, με ευθύνη των

Προέδρων τους θα επικοινωνήσουν με τους υποψήφιους, για να τους ενημερώσουν για τον τόπο εξέτασής τους (στο θεωρητικό ή/και πρακτικό μέρος). Σε περίπτωση που ο τόπος εξέτασης υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης Π.Ε.Ε.Π., η αρχική Π.Ε.Ε.Π. αποστέλλει το φάκελο του υποψηφίου (αίτηση και δικαιολογητικά) στη νέα Π.Ε.Ε.Π., η οποία θεωρεί τον υποψήφιο ως προερχόμενο από άλλη Π.Ε.Ε.Π.

10. Τον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητάς τους μπορούν να προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) με δική τους επιμέλεια.

11. Όσοι εξετασθέντες έχουν κατοχυρώσει την επιτυχία τους στο Θεωρητικό ή Πρακτικό μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τρία (3) συνεχή έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. ΔΚ2/12343/2007 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συμμετέχουν πλέον στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του μέρους των εξετάσεων στο οποίο απέτυχαν, έως ότου συμπληρωθούν έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περίοδοι, υπολογιζόμενες με βάση τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. από την έναρξη της τριετίας έως τη δημοσίευση της με αριθμό 2384/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. Στην περίπτωση που δεν διενεργήθηκαν εξετάσεις, οι οποίες να αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες ανωτέρω έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, πριν τη συμπλήρωση των τριών (3) ημερολογιακών ετών, η κατοχύρωση της βαθμολογίας τους ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των έξι (6) διαδοχικών εξεταστικών περιόδων που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π. – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Β. Για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών».

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής

Κατάρτισης έως τις 31 – 12 – 2011, καθώς και οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, μέλη του Τ.Ε.Ε., καθώς και οι απόφοιτοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων.

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή στην έδρα των Π.Ε.Ε.Π. Αττικής (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, τηλ. 210-2709137, 210-2709139), Κ. Μακεδονίας (Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Δημόκριτος, Ολυμπίου Διαμαντή 1, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-539622) και Κρήτης (Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Περιοχή Εσταυρωμένου, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-261114, 2810-262720), που επιθυμούν να εξεταστούν.

3. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.

4. Μαζί με τις αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για

αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής μαζί με βεβαίωση μέλους από το Τ.Ε.Ε. για διπλωματούχους μηχανικούς ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων για αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι.

ii. Βεβαίωση επιτυχίας πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης ή επικυρωμένο αντίγραφο του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους υποψήφιους που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, τ. Α’) η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του π.δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄/2002).

iii. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

iv. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών  όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως

v. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι50 χλμ.τουλάχιστον) και Γ+Ε. Η προσκόμιση του ανωτέρω αντιγράφου άδειας οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους.

Υποψήφιος ο οποίος δεν κατέχει την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους, άλλως δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις εξετάσεις και δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού των εξέταστρων που έχει καταθέσει.

vi. Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης», εφόσον την έχουν, ήδη,

ολοκληρώσει. Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 4μηνη Πρακτική Άσκηση που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄/2002) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 337/2003(Φ.Ε.Κ. 291 Α΄/2003) και ισχύει, και έχουν επιτύχει σε όλες τις φάσεις των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφόσον καταθέσουν τη σχετική «Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης».

vii. Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων ποσού σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για την εξέταση κάθε μέρους της Θεωρητικής Φάσης (εξέταση γραπτή και εξέταση προφορική) και για την εξέταση κάθε κατηγορίας οχήματος της Πρακτικής Φάσης(κατηγορία Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε) (Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 84493023).

Σε περίπτωση που υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική φάση (θεωρητικό μέρος) και δεν δικαιούται συμμετοχής στην πρακτική φάση (πρακτικό μέρος), τα εξέταστρα της πρακτικής φάσης που ήδη κατέβαλε, ισχύουν για τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδο Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώσει συμμετοχή και μόνο για μία φορά ανά κατηγορία.

Υποψήφιοι οι οποίοι είχαν καταβάλει τα ορισθέντα, με Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και με Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. εξέταστρα προκειμένου να συμμετάσχουν σε μέρος ή φάση των εξετάσεων στο οποίο δεν έχουν συμμετάσχει, δεν καταβάλλουν εκ νέου εξέταστρα υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

viii. Υπεύθυνη Δήλωση για το εάν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε Εξεταστικά Κέντρα άλλης Π.Ε.Ε.Π. και εάν έχουν κατοχυρώσει μέρος των εξετάσεων.

5. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και τα Εξεταστικά Κέντρα θεωρητικής και

πρακτικής εξέτασης θα ανακοινωθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την 25 – 5 – 2012.

6. Τον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητάς τους μπορούν να προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) με δική τους επιμέλεια.

7. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Εξέταση, 1ης περιόδου 2009, 2ης περιόδου 2009 και 1ης περιόδου 2010 καταθέτουν αίτηση, προκειμένου να

συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό της 1ης περιόδου 2011. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την Πρακτική Εξέταση σε μια από τις ως άνω περιόδους (1η περίοδος 2009, 2η περίοδος 2009 και 1η περίοδος 2010), τους επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στις εξεταστικές περιόδους που δεν συμμετείχαν, κατόπιν αίτησής τους.

 

Γ. Υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων:

 1. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Από 30 – 4 – 2012 έως και 15 – 5 – 2012.

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός του ως άνω χρονικού διαστήματος θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.

2. Τα Ι.Ε.Κ. συγκέντρωσης αιτήσεων διαβιβάζουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Π.Ε.Ε.Π. στις 16 – 5 – 2012 .

3. Οι Π.Ε.Ε.Π. παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα

δικαιολογητικά των αποφοίτων και στη συνέχεια τα διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις 18 – 5 – 2012.

4. Τα Δελτία Εξεταζομένων παραδίδονται με απόδειξη στους υποψήφιους με ευθύνη των Π.Ε.Ε.Π.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Leave a Comment