Ειδήσεις — 22/05/2012 at 12:34

Πρώτα Δημοπρασίες για Κλειδί και Άγιο Βασίλη Β’ και μετά Μεταφορά Νερού και Σκουπιδιών

by

aegina-town-hall

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Λαδά 1) την 25η Μαίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ  όπου θα διεξαχθούν oι παρακάτω αναφερόμενες δημοπρασίες:

10:00΄ π.μ  διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Κλήμα-Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας

10:30΄ π.μ διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος 2ης πλαζ Αγ. Βασιλείου Αίγινας

Με το πέρας των δημοπρασιών θα συνεδριάσουμε για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πιστώσεων προυπολογισμού.
 2. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού έτους 2012 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 25/2012 απόφαση της Ο.Ε).
 3. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 6 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς.
 4. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση ΄΄Κολώνα΄΄ Αίγινας.
 5. Ορισμός διαχειριστών του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί ο Δήμος για τα τροφεία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου, ορισμός υπολόγου δημοτικού υπαλλήλου και καθορισμός δαπανών οι οποίες θα πληρωθούν με χρηματικά εντάλματα προπληρωμών.
 7. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής που αφορά οφειλή του Δήμου Αίγινας στην ΕΤΑ Α.Ε βάσει της σχετικής σύμβασης που έχει συναφθεί.
 8. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής που αφορά δαπάνη για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
 9. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2012΄΄
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια καυσίμων έτους 2012 και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων έτους 2012 και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) έτους 2012 και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντιδήμαρχος Νεκτάριος Κουκούλης

Leave a Comment