Ειδήσεις — 16/06/2012 at 11:31

Απόκομμα Επιστολής του Καποδίστρια στον Συνταγματάρχη Έιντεκ. Δείτε τη στάση του Καποδίστρια: «άσειστος»

by

kapodistrias«Αι συμμαχικαί Δυνάμεις μας έκοψαν τας τροφάς, και το ατμόπλοιον ό υπήγεν εις Νεόκαστρον να λάβει το χορήγημα του παρελθόντος Σεπτεμβρίου, ήτοι 500.000 φράγκων, κενόν επέστρεψε, επί λόγω ότι προσμένουσι εκ Παρισίων διαταγάς. Πλήν αν τούτο ποιούντες, φρονώσι να μας κάμωσι να αλλάξομεν δρόμον, λάθος έχουσι, διότι μέχρι της 15 Φεβρουαρίου έχομεν να ζήσομεν, και δυνάμεθα να προσμένομεν. Αν δε έως τότε ουδεμίαν βοήθειαν λάβομεν, βλέπομεν τι έχομεν να γίνομεν. Τώρα όμως κάθομαι «ΑΣΕΙΣΤΟΣ»

Δεν είναι συγκινητικό;

Αννίτα  Λεούση -Χαρτοφύλακα

Απόκομμα Επιστολής του Καποδίστρια στον Συνταγματάρχη Έιντεκ. Δείτε   τη στάση του Καποδίστρια: «άσειστος»

Leave a Comment